Spoločnosť JMI TRADE, s.r.o, 027 54 Veličná, Revišné 403 zapísaná na mestskom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 669/L, ICO: 31571310, DIC DPH: SK2020424604 , prevádzkovateľ internetového obchodu www.missha.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej  „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

·         Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie , v prípade ak platíte bankovým prevodom

·         Demografické údaje - krajina .

·         Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Pokiaľ ste registrovaným zákazníkom, zhromažďujeme:

·         Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie.v prípade ak platíte bankovým prevodom

·         Demografické údaje – krajina.

·         Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

·         Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.

·         Demografické údaje – krajina..

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

·         Údaje z komunikácie medzi internetovým obchodom www.missha.sk a zákazníkom

·         Kamerové záznamy z predajne Missha Žilina 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

o    Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy, a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

o    Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

o    Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy , spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv..

o    Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Ak ste registrovaným členom , spracovávame údajena tento účel z dôvodu plnenia zmluvy o registrovanom členstve – dodatečná zľava pre registrovaných člčnov. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý spčíva v oprávnenom záujme spoločnosti JMI TRADE s.r.o. , ako je opísané vyššie.

o    Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

o    Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

o    Kamerové záznamy. JMI TRADE s.r.o. umiestnila do priestoru svojej značkovej predajne Missha Žilina  kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spoločnosti JMI TRADE s.r.o. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.

o    Marketingové ponuky.

o    Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)

o    Zasielame vám obchodné oznámenie o nových produktech , predajných akciách a službách.

o    Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis.

o    V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

o    Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

o    Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.

o    Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

o    V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou JMI TRADE s.r.o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok www.missha.sk a na účely internetovej reklamy spoločnosti stránok www.missha.sk. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, plnenia zmluvy oregistrovanom členstve, na základe oprávneného záujmu,  alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

·         a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o registrovanom členstve pre výkon interných procesov a postupov

·         b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

·         c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

·         d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;

·         e) tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;

·         f) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

·         a) V rámci uzavretia zmluvy o registrovanom členstve vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

·         b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.

·         c) Máte právo ukončiť registráciu  v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

3.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1.  Zabezpečenie osobných údajov

·         a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

·         b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

·         c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. JMI TRADE s.r.o.  nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak  by túto situáciu JMI TRADE s.r.o. priamo spôsobila.

3.2.  Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

·         v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty

·         počas trvania registrácie

·         1 rok od skončenia